சூரிய குடும்பம்

சூரிய குடும்பம் - Solar system


படத்தில் உள்ள கோள்கள் அனைத்தும் சூரியனின் தொலைவினை பொருத்தது சரியான வரிசை மற்றும் ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையேயான உருவ அளவுகளில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply