பன்றி காய்ச்சல் நோய்க்கான வைரஸின்  முப்பரிமான படங்கள் influenza AH1NI   (3D graphical representation of a generic influenza virion’s ultrastructure)
பன்றி காய்ச்சல் நோய்க்கான வைரஸின்  முப்பரிமான படங்கள் influenza AH1NI   (3D graphical representation of a generic influenza virion’s ultrastructure)

Leave a Reply